daily word count

Zokutou word meterZokutou word meter
17,145 / 60,000
(28.6%)
Advertisements